बकबहादुर लामा आरूघाट गाउँपालिका : मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ४ गोरखा नेकपा एमाले पुरुष