सिताराम ढकाल रामेछाप नगरपालिका : उप मेयर

प्रदेश जिल्ला दल उमेर लिंग समूह प्राप्त मत कैफियत
प्रदेश नं ३ रामेछाप राप्रपा पुरुष