पाल्हीनन्दन गाउँपालिका
  • • जिल्ला : नवलपरासी
  • • जनसंख्या: ३५४२९
  • • केन्द्र: साविक कुश्मा गा.वि.स.को कार्यालय