Bina Magar - Kanchanpur-1

Province-7   दल: Maoist Centre   प्राप्त मत: कैफियत:  
प्रतिनिधिसभा सदस्यका थप उम्मेदवारहरु