Sundar Lal Shah - Jhapa-3

Province-1   दल: RJP   प्राप्त मत: कैफियत: