राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल

राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - डा. ज वि शाह

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपालका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४