उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टी

उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - भद्रप्रसाद नेपाल

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

उन्‍नत लोकतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४