नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
1
मजबुल रहमान मियाँ मुस्लिम
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
८८
2
अम्‍मर बहादुर धामी
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
४८
3
देशराम चौधरी
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
१०४
4
नुनु राम चौधरी
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
१०२३
5
धर्म चौधरी
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
९५
6
मोजहर हुसेन मन्सुर
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
५५
7
कमल प्रसाद पसवान
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
२४२
8
कृष्ण चन्द्र प्रसाद साह
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
२०४
9
महम्मद शानी ठकुराई
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
१०४४
10
श्रवण कुमार चौधरी थारु
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
३८३
11
सुन्दर साह कानु
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
२३७
12
हरिहर प्रसाद साह(कानु)
नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी
३४१