नेपाल जनता पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

नेपाल जनता पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४
1
राजिनन्द प्रसाद चौधरी
नेपाल जनता पार्टी
३१८
2
राम कुमार काफ्ले
नेपाल जनता पार्टी
२७
3
सिकन्दर राय यादव
नेपाल जनता पार्टी
२११
4
पुनम चोधरी
नेपाल जनता पार्टी
२०१
6
गोपाल दास
नेपाल जनता पार्टी
११७
7
महेन्द्र नाथ सि‌ह राय
नेपाल जनता पार्टी
१०८६
8
सुरेशप्रसाद साह
नेपाल जनता पार्टी
८४
9
गीता शुक्‍ला
नेपाल जनता पार्टी
१३६