राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी स्थापना : पार्टी प्रमुख : अध्यक्ष - विशवनाथ साह

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४