नेकपा राष्ट्रवादी स्थापना : पार्टी प्रमुख :

जीत
समानुपातिक मत
समानुपातिक सिट

नेकपा राष्ट्रवादीका उम्मेदवारहरु

२०७९ समानुपातिक २०७४