पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख का उम्मेदवारहरु

चाँद तारा कुमारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५४, महिला
गठबन्धन:
१७७३
नागा हजरा दुसाद
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
१११४
सिंगासन सा कलवार
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५६, पुरुष
गठबन्धन:
विजयी १५४३५
साहव मिँया तेली
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४०, पुरुष
गठबन्धन:
१६७
बलराम तिवारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
२१६
विरेन्द्र ठाकुर हजाम
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
४५
विरेन्द्र महतो चाई
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५१, पुरुष
गठबन्धन:
५१
लखु साह तेली
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ४३, पुरुष
गठबन्धन:
प्रहलाद सा कानु
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ७५, पुरुष
गठबन्धन:
१२६८१
हाफिज हवारी
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ३१, पुरुष
गठबन्धन:
सेमराज राउत अहिर
पर्सा, पर्सा क्षेत्र नं. ४ ख
बर्ष: ५२, पुरुष
गठबन्धन:
३१९

चुनावी समाचार